معادل سازي مدرك معادل در سطوح ديپلم،كارداني،كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري معادل سازي مدرك معادل در سطوح ديپلم،كارداني،كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري .

معادل سازي مدرك معادل در سطوح ديپلم،كارداني،كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري

منظور از مدرك تحصيلي بين المللي چيست؟!

منظور از مدرك تحصيلي بين المللي چيست؟!

منظور از مدرك تحصيلي بين المللي چيست؟!

مدرك تحصيلي بين المللي

هنگامي كه سخن از دريافت مدرك تحصيلي بين المللي باشد، چندين فاكتور متفاوت به ميان خواهد آمد كه همگي نياز به توضيح خواهند داشت. خاصّه كه اين مدارك در رديف مدارك تحصيلي و يا در زمره ي گواهي هاي دوره هاي مهارت آموزي باشند. امّا اصلي ترين بحثي كه وجود خواهد داشت، تبيين نفس عبارت “مدرك تحصيلي بين المللي” و پرسش هاي حول آن است.

 • منظور از مدرك تحصيلي بين المللي چيست؟
 • به چه مداركي عنوان بين المللي اطلاق مي شود؟
 • مهم ترين مؤلّفه هاي يك مدرك تحصيلي بين المللي شامل چه مواردي است؟
 • مدارك بين المللي چه تفاوت ويژه اي با مدارك معمول آموزشي دارند؟
 • مزاياي اخذ مدارك بين المللي در چيست؟
 • چه نهاد ها و مؤسساتي مي توانند مدارك بين المللي اعطاء كنند؟
 • پروسه ي حقوقي دريافت مدارك بين المللي چگونه است؟
 • الزام هاي دريافت يك مدرك تحصيلي بين المللي در چيست؟
 • چه اشخاصي مي توانند مدارك تحصيلي بين المللي داشته باشند؟
 • انواع مدارك معتبر بين المللي كدامند؟

و …

همه ي اين پرسش ها و پرسش هاي مشابه ديگر، به خاطر تازه بودن موضوع و به طور دقيق­تر، تازگي آن در ميان عموم است. يعني آنان كه در فضاي آموزشي و آكادميك حضور دارند، كمابيش با الزامات و شرايط اين موضوع آشنا بوده و يا خود جزو متقاضيان، يا حتّي ارائه كنندگان آن قرار دارند. اما عموم مردم به دليلي برخرود كمتر با مباحث آموزشي و پژوهشي، با مقوله ي مدارك تحصيلي بين المللي آشنايي چنداني ندارند.

مدارك تحصيلي و گواهي هاي ترجمه شده

مدرك تحصيلي بين المللي

از عبارت مدرك تحصيلي بين المللي دو معني مستفاد مي گردد كه هركدام توضيح خاص خود را داشته و در جايگاه خود موجّه است. معني اوّل اين است كه از عبارت مدرك تحصيلي بين المللي، چنين برداشت كنيم كه يك مؤسسه، سازمان و يا آموزشگاه چند مليّتي يا جهاني اقدام به اعطاي اين مدرك كرده و مدرك صادره از سوي اين دستگاه خاص، داراي اعتبار جهاني يا بين الملليِ هم شأن با ميزان نفوذ سازمان متبوع آن باشد. معناي دوّم قدري محدود تر و جزئي تر است. ليكن در همين حوزه و حدود قابل تفسير است. در اين ساحَت، عنوان “مدرك تحصيلي بين المللي” به مداركي اطلاق مي شود كه از سوي سازمان ها، مؤسسات و آموزشگاه هاي محلّي و ملّي اعطاء شده، ليكن نزد سازمان ها و مؤسسات علمي خارجي داراي اعتبار بوده و يا حائز رتبه باشند. در اين معنا، مدارك بين المللي شامل هر مدركي است كه به درجه و يا نصاب اعتباري مورد نظر يك يا چند سازمان و نهاد علمي بين المللي يا جهاني برسد. لذا چند دسته مدارك وجود خواهند داشت كه در سطح بين المللي معتبر و مورد وثوق باشند؛

مدارك صادره از دوره هاي علمي جهاني

اين دسته از مدارك حاوي تأييديه و گواهي گذراندن دوره هاي آموزشي برگزار شده در سطوح بين المللي توسط شخص دارنده ي مدرك است. واضح است كه در بسياري از علوم براي همسان سازي دانش موجود و نيز انتقال تجربيات، دوره هايي با شركت دانشمندان و يا دانشجوياني از سراسر جهان برگزار مي شود. مدارك حاصل از شركت در اين دوره ها در زمره ي مدارك بين المللي قرار مي گيرند.

مدارك صادره از سوي سازمان هاي چند مليّتي

سازمان هاي علمي زيادي در جهان وجود دارند، كه امر آموزش تخصصي و حرفه اي را به طور فرامرزي و فرامليّتي پي مي گيرند. دوره هاي آموزشي اين سازمان ها به دليل فراگير بودن و برخورداري از تجربيات جهاني، داراي اعتبار علمي بالايي بوده و طبعاً مدارك اين دوره ها نيز فاكتور مهمّي در افزايش كيفيت رزومه ي افراد خواهد بود.

مدارك صادره از كنگره هاي علمي بين المللي

كنگره هاي علمي بين المللي در بسياري از رشته ها به طور منظّم و سالانه يا به طور فصلي برگزار مي شود و شركت كنندگان در اين كنگره ها، علاوه بر مشاركت در مباحثات علمي، در خيلي موارد گواهي شركت در كنگره يا گواهي احراز مقامي در ضمن آن كنگره را دريافت مي كنند. اين مدارك و گواهي ها نيز در شمار مدارك تحصيلي و علمي بين المللي قرار مي گيرند.

مدارك صادره از سوي آموزشگاه هاي وابسته به خارج از كشور

در بيشتر كشورها، مؤسساتي وجود دارند كه در قالب قوانين كشور ميزبان، به عرضه ي خدمات آموزشي و علمي يك سازمان علمي جهاني و يا يك برند مشهور علمي-آموزشي مي پردازند و به نوعي، به نمايندگي از سازمان اصلي، به ساكنان كشور ميزبان، مدارك تحصيلي و گواهي هاي آموزشي اعطا مي كنند. اين دسته از مدارك نيز از جمله شايع ترين انواع مدارك تحصيلي بين المللي هستند.

مدارك آموزشگاه هاي داخلي مورد وثوق جامعه ي جهاني

همچنان كه ممكن است در هر كشوري مؤسسات خارجي، نمايندگي داشته باشند، مؤسسات داخلي آن كشور نيز ممكن است براي مجامع علمي خارجي شناخته شده و مورد تأييد باشند. ضمن اينكه ارتباط علمي كشور ها، امروزه بيشتر از طريق چنين نهادهايي ممكن و عملي مي شود. لذا مي­توان مدارك صادره از سوي اين دسته از آموزشگاه ها و مؤسسات داخلي را نيز، به نوعي مدارك تحصيلي بين المللي قلمداد نمود.

همچنين بخوانيد : گرايش هاي رشته مهندسي شهرسازي، شرايط ورود و بازاركار

مدارك تحصيلي و گواهي هاي ترجمه شده

رايج ترين نوع مدارك علمي بين المللي، مداركي هستند كه دوره هاي آموزشي مربوط به آن ها، آموزشگاه هاي صادر كننده ي آن ها و متقاضيان آنها، همه در داخل مرزهاي يك كشور قرار دارند، امّا پس از ترجمه ي مدارك و دريافت تأييديه هاي خاص از مراجع حقوقي و اجرايي ذيربط، به مثابه ي يك مدرك تحصيلي بين المللي با آن برخورد مي شود و دارنده ي آن مي تواند از حقوق دارنده ي دانشنامه هاي بين المللي برخوردار باشد.

مدارك معادل سازي شده

معادلسازي مدارك آموزشي به دو صورت انجام مي پذيرد. در روش اوّل مهارت و تخصص فردي كه پيش از اين آموزش رسمي نديده، با معيار هاي آكادميك سنجيده شده و تعيين سطح مي شود و در صورت رسيدن به حدّ نصاب هاي قانوني، مدرك معادل دانش آموختگي در يكي از سطوح آكادميك (ديپلم، كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكتري) به وي اعطاء مي شود. اين مدارك نيز درصورتي كه از سوي مؤسسات بين المللي صادر شوند، داراي ارزش بين المللي هستند.

روش دوّم زماني است كه شخص در داخل مرزهاي يك كشور، و طبق قوانين آن سطوح و مدارج آكادميك را طي نموده و گواهي لازم را دريافت نموده است. امّا مدارك دريافتي وي در خارج از مرزهاي كشور متبوع وي نياز به سنجش علمي و تخصصي بر طبق قوانين كشور ميزبان دارد. لذا، نهاد علمي مربوطه و يا رأسيت وزارت علوم كشور ميزبان، اقدام به اعتبار سنجي گواهي هاي دريافتي و نيز سنجش دانش فرد متقاضي در حوزه ي تخصصي مي نمايد. هنگامي كه فرد بر طبق اصول و قوانين موجود، توانست صلاحيت هاي علمي خود را ثابت كند، مدرك تحصيلي و يا گواهي آموزشي وي تأييد و معادل مدارك دوره هاي آموزشي محلّي كشور ميزبان داراي اعتبار مي شود.

هر كدام از انواع هفت گانه ي ذكر شده، در جاي خود داراي متقاضيان و كاربري هاي خاص خود مي باشد. مهم ترين كاربرد مدارك بين المللي، نفوذ و حضور در جوامع علمي جهاني است. يعني شخصي كه حائز رُتبه ها و مدارج كلاس جهاني بوده و مدارك اين امتيازات را در اختيار دارد، به راحتي مي تواند به يافته هاي نوين علمي دست بيابد و از خدمات و امكانات مجامع بين المللي در رسيدن به اهداف علمي خود، استفاده بنمايد.

مبحث اصلي مورد نظر اين نوشتار، مدارك علمي چهار نوع اخير مي باشد. يعني مدارك صادره از سوي آموزشگاه هاي وابسته به خارج از كشور، مدارك آموزشگاه هاي داخلي مورد وثوق جامعه­ي جهاني، مدارك تحصيلي و گواهي هاي ترجمه شده و مدارك معادلسازي شده ي داخلي.

همچنين بخوانيد : گرايش هاي رشته مهندسي ژنتيك، شرايط ورود و بازاركار

هم اكنون در سطح مجامع علمي داخل كشور و نزد بيشتر دانش آموختگان در سطوح تحصيلات تكميلي و به علاوه، در نظرِ تجار و بازاريان يا فعّالان كلان اقتصادي، برخورداري از مزاياي اين دسته از مدارك بين المللي، به نوعي نياز تبديل شده و بر سر آن بحث هاي كارشناسي و غيركارشناسي زيادي در حال انجام است. چرا كه هم دانش و هم فعاليت اقتصادي، بيشتر جنبه ي بين المللي و جهاني يافته. نفوذ به جريان جهاني در اكثر حوزه ها نيز، مستلزم برخورداري از دانش مطمئن و كافي يا لااقل احراز گواهي هاي معتبر بين المللي است. طبقه متوسّط كشورهاي درحال توسعه و قشر دانشگاهي در اين كشورها، در صف اوّل متقاضيان دريافت مدارك بين المللي براي ورود به جريان جهاني دانش و تخصص هستند. در كشور ما نيز تقاضا براي اين نوع از آموزش و مداركِ مؤيّد آن تا حدود قابل توجّهي افزايش يافته و به دغدغه ي بسياري از دانشجويان، متخصصين، فعالان اقتصادي، و مديران ارشد تبديل شده است.

در اثناي اين خود آگاهي و اشتياق عمومي براي ورود به جريان جهاني شدن، مؤسساتي هستند كه نقش واسطه هاي ارتباط با فضاي علمي بين المللي را ايفا مي كنند. يعني در هر زمينه اي افراد متقاضي را به نهاد، مؤسسه، دانشگاه يا سازمان علمي مدّنظر مرتبط كرده و بستر استفاده از خدمات آن ها را براي افراد محلّي فراهم مي آورند.

اين تبادل خدمات و آموزش البته با صرف هزينه و كارمزدهايي همراه است. همين مسئله امّا سبب بروز و ظهور نوعي از حاشيه ي اقتصادي حولِ اين مجاري ارتباط علمي شده است. بدين شيوه كه مؤسسات جعلي و فاقد پشتوانه ي علمي و حقوقي، اقدام به پهن كردن دام هايي با عنوان مرتبط كردن افراد با مجامع علمي خارجي كرده و علي رغم دريافت مبالغ هنگفت، هيچ گونه ارزش افزوده ي علمي را به ارمغان نمي آورند. تنوّع و شمار روزافزون مؤسسات علمي اعطاءكننده ي مدارك بين المللي سبب شده تا انتخاب و برقراري ارتباط با آن ها دچار مشكلات عديده اي بشود. سردرگمي حاصل از اين آشفتگي و نيز دشواري امر استعلام از سوابق مؤسسات آموزشي، خصوصاً مؤسسات بين المللي، بر پيچيدگي موضوع افزوده و نگراني هاي موجود را دو چندان كر ده است. لذا مقتضي است كه نهادها و مؤسسات اصيل و خوش سابقه از سايرين بازشناخته شده و در سطح عمومي الان و معرّفي شوند.

مؤسسه ي علمي ايرانيان

اين مؤسسه در زمينه ي معادل ساز ي مدارك علمي، اعطاي گواهي هاي همسطح تجربي، ترجمه ي مدارك تحصيلي و برگزاري دوره هاي آموزشي بين المللي فعاليت مي كند. كليه ي خدمات ارائه شده در مؤسسه ي ايرانيان به پشتوانه ي ثبت حقوقي اين مؤسسه بوده و مدارك اعطا شده توسط آن، قابليت استعلام، و ترجمه را دارد.

برگزاري هاي دوره هاي مهارت آموزي و نيز دوره هاي علمي فشرده از جمله ي بارزترين فعاليت هاي اين موسسه است. مؤسسه ي ايرانيان در بيشتر رشته هاي دانشگاهي در شاخه هاي انساني، طبيعي، علمي كاربردي، مهندسي، هنري و … دوره هاي آموزشي برگزار نموده و مدارك معادل بين المللي و گواهي هاي معتبر صادر مي نمايد. برخي از خدمات اين مؤسسه و سايت اينترنتي آن ذيلاً تشريح مي­گردد؛

گواهي هاي همسطح و مدرك معادل

در اين زمينه مؤسسه ي ايرانيان با سنجش سطح تجربي مهارت هاي افراد متخصص، بازاريان و كسبه از طريق روش هاي اعتبار سنجي و تشخيص مهارت، علاوه بر صدور مدرك معادل آكادميك براي كيفيات مهارتي اين افراد، اقدام به ترجمه ي مدارك صادره، ساير مدارك مشابه در داين زمينه را نيز كه از اعتبار قانوني لازم برخوردارند، براي پذيرش در مجامع بين المللي، ترجمه مي نمايد.

ترجمه ي مدارك تحصيلي و گواهي هاي آموزشي

دانش آموختگان رشته هاي مختلف، براي حضور در بافت جهاني حوزه ي تخصصي خويش، نياز به مداركي دارند، كه از سوي مؤسسات معتبر بين المللي صادر شده باشد. در غير اين صورت مدارك تحصيلي آنان بايد به نحوي برابر ساز يو ترجمه شود كه در سطح جهاني، داراي اعتبار و ارزش هم سطح با دانش كسب شده ي آنان باشد.

مؤسسه ي ايرانيان، اين موضوع را به طور جدّي در فهرست رسالت حرفه اي خود قرار داده است. خيل بي شمار متقاضيان ايراني حضور در بازار كار جهاني كه عمدتاً جزء قشر تحصيل كرده و متخصص جامعه هستند، از جمله ي كساني به شمار مي روند كه نياز دارند با ترجمه ي مدارك دانش آموختگي خويش، اولين قدم را در راه ورود به دنياي پيشرفته ي كنوني به صورت عملي بردارند. از اهداف اصلي مؤسسه ي ايرانيان فراهم نمودن شرايط مناسب و آسان براي برداشتن اين گام اوليه است. اين مؤسسه با ترجمه ي مدارك تحصيلي و گواهي هاي آموزشي، به بين المللي نمودن سوابق و رزومه ي شما كمك خواهد نمود.

آموزش داخلي كه در سطح بين المللي داراي اعتبار است

آموزش نيز ازجمله اقدامات و تخصص هاي مؤسسه ي ايرانيان محسوب مي شود. بدين شرح كه اين مؤسسه با برگزاري دوره هايي، سعي در اعطاي گواهي و مدارك معتبري در رشته هاي چندگانه ي مي نمايد. ليست كاملي از رشته هاي تحت پوشش واحد آموزشي اين مؤسسه بر روي سايت مؤسسه ي ايرانيان در دسترس متقاضيان قرار داده شده است.

همچنين بخوانيد : اخذ مدرك تحصيلي

مبحث آموزش داخلي مورد وثوق در سطح بين المللي از مباحث حساسي است كه در رديف اولين نياز هاي جامعهي جوان و طالب پيشرفت امروز ايران قرار دارد. و پيدا كردن آموزشگاه معتبري كه بتواند اين خدمت را به طور مطمئن و دقيق و در سطحي قابل قبول ارائه نمايد، دغدغه ي مهمي است كه به وضوح قابل تشخيص و درك است. مؤسسه اي ايرانيان با قاطعيت در زمره ي آموزشگاه هاي معتبري قرار دارد كه اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي با مدرك تحصيلي بين المللي معتبر مي نمايد. مدارك بين المللي اين مؤسسه نياز به ترجمه نداشته و در سطح بين المللي از حمايت گواهي نامه ها و مؤسسات معتبر برخوردار بوده و ثبت قانوني اين مؤسسه و فعاليت هاي ان در داخل نيز پشتوانه ي مهمي است كه مي تواند به اطمينان متقاضيان براي حضور در دوره هاي آموزشي اين مؤسسه بيفزايد.

آموزش به نمايندگي از مؤسسات آموزشي خارج از كشور

در اين زمينه گرچه تنها مؤسسات انگشت شماري در سطح كشور به فعاليت مشغولند و فعاليت هاي آنان نيز در سطح محدودي قرار دارد، ليكن با اعتماد به مؤسسه ي ايرانيان، مي توان در ارتباط گرفتن با چنين مؤسساتي موفقيت نسبي بيشتري كسب نمود. زمينه ي ارتباطي فراهم شده در مؤسسه ي ايرانيان فضاي مناسبي است تا متقاضيان دريافت مدارك تحصيلي بين المللي با سهولت و اطمينان نسبت به دريافت اين مدارك، اقدام نمايند. همچنان كه پيش از اين نيز، تأكيد شد، مؤسسه ي ايرانيان در سطح ملّي به ثبت رسيده و فعاليت هاي آن در زمينه ي ترجمه و اعطاي مدارك تحصيلي بين المللي ، اعتبار خاصي به آن داده كه مراجعين محترم را از برقراري ارتباط با چندين مؤسسه و يا مراجعه به نهادهاي مختلف بي نياز مي كند.

مسئله اي هم كه ممكن است در خصوص سنجش اعتبار مدارك اين مؤسسه براي مراجعين و متقاضيان پيش بيايد به مدد قابليت استعلام و پيگيري حقوقي مدارك صادره از اين مؤسسه به سادگي حل شده است.

ساير زمينه هاي فعاليت مؤسسه ي ايرانيان

پس از اين خدمات و فعاليت ها كه در زمره ي اصلي ترين اهداف حرفه اي مؤسسه ي ايرانيان قرار دارند، برگزاري دوره هاي آموزشي مختلف و اعطاي مدارك همسطح، و يا مدارك و گواهي هاي بين المللي به نوبه ي خود، اهميت ويژه اي در سلك كُنشگري علمي اين سايت و نهاد آموزش ي يافته است.

مؤسسه ي ايرانيان در همين راستا با برگزاري دوره هاي مختلف آموزشي ز قبيل دوره هاي مهارت آموزي، دوره هاي تحصيلات تكميلي و دوره هاي افزايش مهارت تخصصي، سعي در برآورده كردن نياز هاي متقاضيان و مراجعيني است كه تحت عنوان دانش پذير و هنر آموز، طالب شركت در اين دوره ها شده و براي يادگيري محتواي عرضه شده در آن ها اعلام آمادگي مي كنند.

امكان استعلام، ثبت قانوني، قابليت ترجمه در سطح جهاني، اعتبار بين المللي و نيز سهولت و سرعت در اعطاي مدارك تحصيلي در اين آموزشگاه و سايت آموزشي ، از شمار امتيازاتي است كه مدارك صادره از اين مؤسسه و واحد هاي آموزشي و تخصصي آن را از ساير مؤسسات و مدارك اعطايي آنها متمايز مي نمايد. مؤسسه ي ايرانيان ضمن اعطاي گواهي شركت در دوره ها، با صدور مدرك فارغ التحصيلي در پايان هر دوره ي آموزشي، صحت و اعتبار آزموده هاي دانش پذيران را به شكل قانوني تاييد خواهد نمود.

در نهايت، در زمينه ي دغدغه اي كه متقاضيان ممكن است در خصوص تبليغ هاي مشابه و با محتواي مشابه در فضاي مجازي و يا در سطح شهر ها و حاشيه ي فعاليت هاي آموزشي اين مؤسسه داشته باشند، بايد تأكيد نمود كه معيار قرار دادن ثبت قانوني و برخورداري از اعتبار در سطح مؤسسات آموزشي نكته ي اطمينان بخشي است كه مي تواند مشوّق مراجعين قرار گيرد.

از جمله مجوز هاي قانوني و رسمي مؤسسه ي ايرانيان، مي توان به مجوز فعاليت بلامانع مؤسسه از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، گواهي ثبت اثر تعيين سطح آموزشي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، نشان ملّي ثبت در ساماندهي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، گواهي معادل سازي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، گواهي ثبت اثر معادل سازي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و نهايتاً گواهي ثبت برند مؤسسه ي ساماندهي مدارك تحصيلي ايرانيان. اشاره نمود.

دپارتمان ها

دپارتمان هاي چندگانه ي مؤسسه ي ايرانيان در رشته هاي انساني، مهندسي، علوم كاربردي ، هنر، و … به اعطاي مدارك قابل ترجمه ي بين المللي و گواهي هاي همسطح پرداخته و خدمات ترجمه و معادلسازي اين مؤسسه شامل تمام مدارك صادره نيز خواهد بود.

انواع گواهينامه ها

گواهي هاي دانش كاربردي، گواهي خبرگي طب سنّتي، گواهي هاي پيشرفته ي مديريت دولتي و صنعتي، گواهي هاي دوره هاي آموزشي كاركنان دولتي و نيز گواهي پايان دوره ي آموزشي در اين مؤسسه نيز مشمول خدمات فوق الذكر در سطوح قابل توجّهي مي شود.

تمامي سطوح آكادميك رسمي موجود در چارت سازمان هاي آموزشي كشور، از قبيل، كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكتري و مدارك همسطح مهارتي و تخصصي در شمار دوره هاي تحت پوشش مؤسسه ي ايرانيان قرار دارند. معادل سازي و ترجمه ي مدارك آموزشي، در اولين سطح و آموزش، پژوهش، تعيين سطح آموزش هاي فنّي و كاربردي در اولويت بعدي در مركز توجّهات اين مؤسسه است.

پايگاه اينترنتي مؤسسه ي ايرانيان

پايگاه اينترنتي مؤسسه ي ايرانيان با پوشش سراسري و كلي از تمامي اين خدمات، امكان برقراري ارتباط صحيح و مفيدي را با دانش پذيران و مراجعين اين مؤسسه فراهم نموده است. اخبار آموزشي كلان كشور، اخبار دوره هاي مهارتي و آموزشي ساير سازمان ها و مؤسسات معتبر آموزشي، توضيحات ريز و كاربردي در خصوص خدمات ارائه شده توسط اين مؤسسه، امكان ثبت نام و مشاهده ي مجوز ها و امكانات پژوهشي، شرايط دريافت گواهي نامه ها و مدارك بين المللي و لينك ها و راه هاي ارتباط مستقيم با مديران و مشاوران مؤسسه، همه و همه در سايت اين مؤسسه به آدرس WWW.moadelsazi.com  قابل دسترسي مي باشد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ دى ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۳۳:۴۸ توسط:آقاي اد موضوع:

گرايش هاي رشته مهندسي رباتيك، شرايط ورود و بازاركار

گرايش هاي رشته مهندسي رباتيك، شرايط ورود و بازاركار

معرفي رشته مهندسي رباتيك:

رباتيك از ديرباز به عنوان يكي از صنايع جذاب شمرده مي شده كه افراد زيادي را ترغيب مي كرد كه وارد اين حوزه شوند. با رشد سريع فناوري و نياز به تجهيزات صنعتي گوناگون رباتيك توانست خود را به عنوان يك رشته و علم مجزا معرفي كند و سالانه افراد زيادي وارد اين رشته شوند و علوم مختلف راجع به اين حوزه بسيار كاربردي را فرا گيرند.

امروزه رشته مهندسي رباتيك در كارخانه ها، صنايع گوناگون، هوافضا و جاهايي كه انسان نمي تواند به دلايل گوناگون كار كند و يا سرعت پاييني دارد رباتيك به صورت گسترده استفاده مي شود. در ايران نيز رباتيك به عنوان يكي از اولويت هاي صنعت مطرح بوده و خوشبختانه در سال هاي اخير دستاورد هاي فراواني در اين رشته حاصل شده است.

در حقيقت رشته رباتيك را مي توان تلفيقي از تمام رشته هاي مختلف دانست.

افرادي كه قصد دارند در رشته رباتيك تحصيل كنند بايد با علم الكترونيك، مكانيك، كامپيوتر، مواد و علوم ديگري كه در اين حوزه نقش دارد آشنا شده و مفاهيم آموزشي را به خوبي آموزش ببينند.

ربات نسبت به انسان مزاياي بسيار بيشتري مانند دقت بالا، سرعت بالا، عدم خستگي و عوامل ديگري دارد و همين موارد باعث شده كه همواره ربات به عنوان وسيله اي براي جانشين انسان معرفي شده كه كاربرد بسيار وسيعي دارد.

رشته رباتيك

نحوه ورود به رشته رباتيك:

رباتيك يكي از رشته هاي مهندسي محسوب مي شود و براي ورود به اين رشته بايد داراي ديپلم رياضي بود. افرادي كه ديپلم رياضي داشته باشند و در كنكور شركت كنند مي توانند در زمان انتخاب رشته، رشته مهندسي رباتيك را انتخاب كرده و بعد از قبولي در دانشگاه مورد نظر مشغول به تحصيل شوند. خوشبختانه رشته رباتيك در مقاطع بالاتر نيز در كشور ما وجود دارد و علاوه بر آن چون رباتيك تركيبي از رشته هاي مختلف مهندسي الكترونيك، مكانيك و كامپيوتر است دانشجو مي تواند براي ادامه تحصيل در هر كدام از اين رشته هاي مهندسي اقدام به تحصيل كند. يكي از گرايش هاي رشته كامپيوتر به نام هوش مصنوعي امروزه در رشته رباتيك كاربرد بسيار وسيعي دارد و افراد زيادي براي ادامه تحصيل در مقاطع ارشد و دكترا اين گرايش را انتخاب مي كنند.

آينده شغلي رشته رباتيك:

رباتيك يكي از رشته هاي پويا محسوب مي شود كه دانشجو بايد علاقه زيادي به اين رشته داشته و علاوه بر دروس دانشگاهي به صورت دائم كارهاي عملي انجام دهد و اطلاعات خود را به روز رساني كند. هدف اصلي رشته رباتيك آسان كردن كارهايي كه انسان براي انجام دادن آن ها با مشكل مواجه است.

مثلاً ربات هاي آتش نشان مي توانند در مواقع آتش سوزي به راحتي وارد ساختمان هاي مختلف شده و اقدام به خاموش كردن آتش و حتي نجات افراد مختلف شوند. ربات هاي مين ياب مي توانند با دقت بالا و بدون ريسك خطر مناطق مختلف آلوده به مين را پاك سازي كنند. براي ساخت و توسعه اين موارد نياز به علاقه شديد و كار مداوم است. علاوه بر آن دانشجو بايد از نظر دروس رياضي و فيزيك اطلاعات غني و مناسبي داشته باشد تا بتواند مسائل مختلف علمي را حل كند. براي افرادي كه فارغ التحصيل رشته رباتيك شوند و علاوه بر آن اطلاعات كافي در اين زمينه داشته باشند بازار كار مناسبي وجود دارد.

امروزه نهادهاي مختلف دولتي و خصوصي براي ارگان هاي مختلف اقدام به طراحي و ساخت ربات هايي به منظور خاص مي كنند كه اين افراد مي توانند در اين شركت و نهادها مشغول به كار شوند. علاوه بر آن مي توانند با تأسيس شركت هاي دانش بنيان تحت مديريت خودشان و ديگر دوستان اقدام به ارائه طراحي و خدمات مختلف صنعت رباتيك به نهادهاي مورد نظر كنند.

يكي ديگر از موقعيت هاي شغلي مناسب براي فارغ التحصيلان رشته رباتيك آموزش است. افرادي كه در اين رشته و مقاطع بالا فارغ التحصيل مي شوند مي توانند در مراكز مختلف آموزشي اقدام به تدريس دروس مرتبط با اين رشته كنند.

همچنين بخوانيد : گرايش هاي رشته مهندسي پزشكي، شرايط ورود و بازاركار

ادامه تحصيل در دانشگاه هاي خارجي:

رباتيك يكي از صنايع مهم تمام كشورهاي دنيا محسوب مي شود و اكثر كشورها اقدام به ارائه اين رشته در مقاطع مختلف دانشگاهي كرده اند. شما مي توانيد با داشتن مدرك زبان بين المللي بعد از گرفتن مدرك ديپلم براي يكي از دانشگاه هايي كه رشته رباتيك دارند اقدام كنيد. برخي از دانشگاه ها وجود دارد كه براي ورود به آن ها نيازي به مدرك زبان وجود نداشته و شما بايد ابتدا در دوره زبان دانشگاه شركت كنيد و بعد از كسب آمادگي لازم تحصيلات شما شروع خواهد شد. بهترين زمان براي ادامه تحصيل خارج از كشور بعد از كسب مدرك كارشناسي است.

شما مي توانيد در يكي از دانشگاه هاي معتبر ايران تحصيل كنيد و بعد از كسب نمره هاي خوب و اخذ مدارك بين المللي زبان مانند آيلتس و تافل با يكي از دانشگاه هاي مورد نظر خارجي كه قصد ادامه تحصيل در آن را داريد مكاتبه كنيد. معمولاً معيار اصلي سنجش اين دانشگاه ها براي قبول كردن شما محل تحصيل مقطع كارشناسي، نمره هاي كسب شده و داشتن مدرك زبان است. اگر در اين سه مورد موقعيت خوبي داشته باشيد مي توانيد به راحتي در يكي از دانشگاه هاي خارجي ادامه تحصيل دهيد. به خاطر داشته باشيد دانشگاه هاي معتبر در صورتي كه پي ببرند شما از استعداد كافي در اين زمينه برخوردار هستيد اقدام به بورسيه شما مي كنند و شما براي ادامه تحصيل نياز نيست هيچ هزينه اي را پرداخت كنيد. براي بالا بردن شانس خود جهت پذيرش موفق در دانشگاه هاي خارجي علاوه بر كسب نمره هاي بسيار خوب، مدرك زبان و دانشگاه معتبر سعي كنيد كه در همايش، سمينار و مسابقه هاي مختلف بين المللي شركت كنيد تا بتوانيد موفقيت هايي در اين حوزه به دست آوريد.

دانشگاه هايي كه بدانند شما در حوزه صنعت و كار عملي فعاليت هاي مستمر زيادي داشته ايد پذيرش شما را بسيار آسان تر انجام مي دهند و علاوه بر آن در زمان تحصيل امكانات گسترده تري به منظور تحقيقات و آموزش در اختيار شما مي گذارند.

درآمد و حقوق مهندس رباتيك:

درامد و حقوق مهندس رباتيك مانند ديگر رشته ها به عوامل بسيار زيادي بستگي دارد.

اگر فردي در زمينه رباتيك فعال بوده و تخصص زيادي داشته باشد مي تواند درامدهاي بسيار زيادي به دست آورد. فرض كنيد يك كارخانه براي افزايش راندمان و ساده سازي يك فرايند نيازمند طراحي يك دستگاه است. اگر فردي تخصص لازم در اين زمينه را داشته باشيد مي تواند درامد زيادي از اين راه كسب كند. بيشترين حجم درامد يك مهندس رباتيك از حوزه طراحي و ساخت به دست مي آيد. بنابراين افرادي كه در حوزه رباتيك فعاليت مي كنند بايد نسبت به يادگيري نرم افزارهاي مهندسي مختلف مربوط به رشته ها الكترونيك، مكانيك و كامپيوتر اقدام كنند. امروزه تقريباً تمام طراحي ها به وسيله نرم افزار انجام مي شود بنابراين دانش و توانايي كار با نرم افزار ها بسيار مهم و حائز اهميت است.

زبان رباتيك زبان علم است و افرادي كه با اين تخصص آشنا هستند مي توانند در كشورهاي مهم جهان مشغول به كار شوند. به خاطر داشته باشيد كشورهاي صنعتي مانند آمريكا، ژاپن و آلمان بودجه هاي بسيار زيادي به صورت سالانه براي انجام كارهاي تحقيقاتي در حوزه رباتيك انجام مي دهند و شما در صورتي كه دانش مورد نياز آن ها را داشته باشيد بدون شك مي توانيد مانند بسياري ديگر از افراد مهم ايراني كه در كمپاني هاي معتبر فعاليت مي كنند مشغول به كار شويد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۶ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۰۰:۲۵ توسط:آقاي اد موضوع:

گرايش هاي رشته مهندسي پزشكي، شرايط ورود و بازاركار

گرايش هاي رشته مهندسي پزشكي، شرايط ورود و بازاركار

معرفي رشته مهندسي پزشكي:

امروزه تكنولوژي رشد بسيار زياده كرده و در تمام عرصه هاي زندگي وارد شده است. رشته مهندسي پزشكي از قديم براي انسان بسيار مهم و حياتي بوده و افراد زيادي به عنوان طبيب براي درمان انسان ها فعاليت مي كرده اند. با گذشت زمان دانشگاه و مراكز آموزشي براي علوم پزشكي تأسيس شد و افراد مختلف مي توانستند با روش هاي درماني تقريباً سنتي آموزش و مهارت لازم براي درمان بيماران را به دست آورند. امروزه با رشد فناوري رشته هاي مهندسي تأثير بسيار زيادي روي فرايند تشخيص و درمان پزشكان گذاشته و مي توان به جرات گفت كه اگر علوم مهندسي را از رشته پزشكي خارج كنيم چيز زيادي از آن باقي نخواهد ماند.

تمام پزشكان امروزه براي تشخيص به صورت مستقيم و غير مستقيم از تجهيزات مختلف الكترونيك استفاده مي كنند كه مهندسان آن را طراحي و ساخته اند. به دليل ورود بي سابقه تجهيزات مختلف مهندسي به رشته پزشكي نياز پيش آمد كه رشته اي تحت عنوان مهندسي پزشكي ايجاد شود. اين رشته قصد دارد علاوه بر دانش مهندسي اندكي با علوم پزشكي نيز آشنا باشد تا بتواند بهتر به مجموعه پزشكي خدمات ارائه دهند و تجهيزات مدرن و جديدي متناسب با نياز علم پزشكي توليد شود. قبل از ورود به اين رشته حتماً تحقيقات زيادي انجام دهيد و به خاطر داشته باشيد كه از نظر دروس رياضي و فيزيك در سطح مناسبي قرار داشته باشيد.

رشته مهندسي پزشكي

گرايش هاي رشته مهندسي پزشكي:

در حال حاضر گرايش هاي رشته مهندسي پزشكي خوشبختانه در كشور ما وجود دارد و سالانه افراد زيادي در اين زمينه فارغ التحصيل مي شوند. اين رشته از گرايش هاي مختلفي تشكيل شده كه هر كدام در زمينه خاصي فعاليت مي كند و در ادامه هر گرايش را توضيح خواهيم داد.

مهندسي پزشكي گرايش بيو الكتريك

يكي از مهم ترين گرايش هاي مهندسي پزشكي بيو الكتريك است. اين رشته كه اساس آن رشته مهندسي الكترونيك محسوب مي شود براي تربيت افراد مختلف در جهت كسب دانش در زمينه ساختمان الكترونيك تجهيزات پزشكي، تعمير و نگهداري اين تجهيزات و طراحي دستگاه هاي جديد ايجاد شده است. تمام تجهيزات پزشكي تقريباً از يك قسمت الكترونيكي تشكيل شده اند بنابراين گرايش بيوالكتريك نقش مهم و تعيين كننده اي در علم پزشكي دارد. با استفاده از تجهيزات مختلف الكترونيكي كه براي پزشكان ساخته شده مي توان بيماري ها را به سرعت تشخيص داد و نسبت به درمان آن ها اقدام كرد. مثلا مي توان با استفاده از دستگاه هاي مختلف تصاوير رنگي با وضوح بالا از يك تومور سرطاني تهيه كرد و با پردازش تصوير تمام قسمت هاي آن را به دقت آناليزي و بررسي كرد كه كمك بسيار زيادي به پزشكان خواهد بود و يا مثلا براي افرادي كه عضو خاصي از بدن خود را از دست داده اند مي توان با طراحي هوشمند يك اندام مصنوعي براي آن ها تهيه كرد.

مهندسي پزشكي گرايش بيو مكانيك

افرادي كه در اين گرايش تحصيل مي كنند با اصول و مفاهيم اساسي رشته مكانيك و كاربرد آن در مهندسي پزشكي آشنا خواهند شد. در توضيح گرايش بيوالكتريك گفتيم كه اين متخصصان مي توانند اقدام به طراحي و ساخت اندام مصنوعي مختلف براي بيمار كنند. لازم به ذكر است كه براي اين كار نياز به مهندسين بيومكانيك نيز احساس مي شود و اين متخصصان بايد راجع به حركات مختلف اين اندام از نظر مكانيكي نظر بدهند و اين امر را به صورت تخصصي و كامل بررسي كنند.

جالب است بدانيد كه تمام اندام هاي ما جنبه مكانيكي و فيزيكي دارند و هر كدام از آن ها را مي توان از نظر مكانيكي مورد تجزيه و تحليل قرار داد. اهميت علم مكانيك در رشته پزشكي نيز به خوبي مشخص بوده و به همين جهت گرايشي تحت عنوان بيومكانيك ايجاد شده كه افرادي مطالعه و پژوهش خود را محدود به نقش علم مكانيك در رشته پزشكي كنند. در حال حاضر گرايش بيومكانيك مانند گرايش بيوالكتريك يكي از كاربردي ترين زيرمجموعه هاي مهندسي پزشكي محسوب مي شوند.

گرايش هاي رشته كامپيوتر، شرايط ورود و بازاركار

مهندسي پزشكي گرايش بيومواد

تمام چيزهايي كه در اطراف ما وجود دارد از مواد تشكيل شده و به همين منظور انسان براي آشنايي با كاربردهاي آن و استفاده بهينه بايد اقدام به شناخت دقيق مواد مختلف كند. رشته مواد به صورت تخصصي در رشته هاي مهندسي وجود دارد ولي به دليل اهميت مواد در رشته پزشكي گرايشي تحت عنوان بيومواد ايجاد شده تا دانشجويان به تحقيق و كسب دانش در زمينه موادي مانند سراميك، پليمر، كامپوزيت و مواد فلزي مختلف كه در رشته هاي پزشكي كاربرد دارد اقدام كنند. امروزه تجهيزات مختلفي براي قرار گرفتن در بدن ساخته شده است. مثلا براي طراحي يك باطري مصنوعي قلب علاوه بر اين كه گرايش هاي بيوالكتريك و بيومكانيك بايد به دقت از نظر مهندسي آن را طراحي كنند متخصصان بيومواد نيز بايد از نظر سازگاري و زيستي مواد تشكيل دهنده آن را بررسي كنند تا بدن بتواند اين باطري را بپذيرد و علاوه بر آن خطرات زيستي در بدن ايجاد نكند. در كل گرايش بيومواد به مطالعه در زمينه هايي مانند توليد و كاربرد مواد مختلف در زمينه پزشكي، سازگاري مواد مختلف با آناتومي بدن، آشنايي و كاربرد بيوسنسورها در پزشكي و آشنايي مقدماتي با تجهيزات مختلف پزشكي مي پردازد.

مهندسي پزشكي گرايش باليني

در توضيح گرايش هاي مختلف به اهميت تجهيزات در علم پزشكي پرداختيم. مهندس پزشكي باليني يكي از افرادي است كه ارتباط نزديكي با تيم پزشكي بيمارستان دارد. اين متخصصان وظيفه اي چون خريد تجهيزات جديد، تعمير و نگهداري تجهيزات به عهده دارند. متخصصان مهندسي پزشكي باليني بايد همواره از تجهيزات جديد بيمارستاني آگاهي كامل داشته باشند تا بتوانند به بيمارستان ها و درمانگاه هاي مختلف اين تجهيزات را ارائه دهند.

بازاركار رشته مهندسي پزشكي:

پزشكي در حال حاضر يكي از كاربردي ترين رشته هاي دنيا محسوب مي شود و دليل آن افزايش جمعيت و بيماري هاي مختلف است. همراه با افزايش نياز به تيم پزشكي كمبود متخصصان مهندسي پزشكي نيز احساس مي شود. در حال حاضر مهندسي پزشكي از جايگاه خوبي برخوردار است. افرادي كه در اين رشته فارغ التحصيل مي شوند مي توانند در شركت هاي خصوصي مشغول به كار شده و اقدام به تعمير، طراحي و توليد دستگاه هاي مختلف پزشكي گوناگون كنند. البته طراحي و توليد يك دستگاه پزشكي مستلزم طي كردن مراحل فراوان و دشوار زيادي است و در اين راه بايد با شركت هاي معتبر دنيا رقابت كرد. در حال حاضر افرادي كه در بازاركار رشته مهندسي پزشكي فارغ التحصيل مي شوند براي كسب تجربه در يكي از شركت هاي خصوصي مشغول به كار مي شوند و پس از آن مي توانند خودشان اقدام به تأسيس شركت كنند. علاوه بر آن مي توان با تحصيل در مقاطع بالاتر كارهاي تحقيقاتي انجام داد و يا در دانشگاه هاي مختلف اقدام به تدريس كرد. بعضي از بيمارستان و درمانگاه ها امور تعمير و نگهداري تجهيزات مختلف پزشكي خود را به شركت هاي خصوصي واگذار مي كنند ولي بعضي از بيمارستان ها به ويژه بيمارستان هاي دولتي اقدام به استخدام افراد فارغ التحصيل به منظور پشتيباني و نگهداري اين تجهيزات مي كنند. يكي از ديگر شانس هاي افراد فارغ التحصيل در اين رشته امكان پذيرش در دانشگاه هاي خارجي است. مهندسي پزشكي فارغ التحصيلان كمي در سراسر دنيا و ايران دارد و به همين دليل امكان گرفتن پذيرش جهت تحصيل در دانشگاه هاي معتبر دنيا نسبت به ديگر رشته ها كمي آسان تر است.

در حال حاضر آمريكا يكي از پيشرو ترين كشورهاي مهندسي پزشكي در دنيا محسوب مي شود و مي توان اين رشته را در يكي از دانشگاه هاي اين كشور ادامه داد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۰۴:۰۱:۱۶ توسط:آقاي اد موضوع:

۱۶ خواص انار در طب سنتي كه تا حالا نميدانستيد!؟

معرفي خواص انار در رشته طب سنتي

انار يكي از قديمي ترين ميوه هايي است كه در طب سنتي جايگاه ويژه اي دارد، بطوري كه در كتب قديمي از آن با نام جوهر زمستان ياد شده است.

از زمان باستان تا به امروز انار در كشور هاي آسياي ميانه به خصوص بخش هاي شمالي هند و ايران كشت شده و هم اكنون علاوه بر اين دو كشور، به صورت گسترده در افغانستان، چين، ژاپن، مالزي، تركيه، مصر، يونان، اسپانيا، تانزانيا، روسيه و ايالات متحده توليد مي گردد.

انار در دين مبين اسلام و همچنين اديان ديگر از قبيل يهود، مسيحيت و بودا مظهر معنويت، رستاخيز، دانش، زندگي، تندرستي، طول عمر، ظرافت، باروري و حاصلخيزي است.

انار براي پيشگيري و درمان سرطان، بيماري هاي انگلي، بيماري هاي ميكروبي، بيماري هاي نظر سكته قلبي، ديابت مليتوس نوع دو، بيماري هاي تنفسي، بيماري هاي دهان و دندان به ويژه آفت، اسهال، ناتواني هاي جنسي و ناباروري آقايان، آلزايمر، تورم مفاصل، پوكي استخوان و چاقي كاربرد دارد و مهمترين و بيشترين تركيباتي كه در آب انار وجود دارد، آنتي اكسيدان ها (پلي فنل ها، تانن ها)، آنتوسيانين ها(ويتامين C، ويتامين E، كوانزيم Q10) و اسيد ليپوليك است.

جايگاه انار در طب سنتي

انار در طب سنتي

ابو علي سينا در كتاب قانون خود نوشته است انار از ميوه هايي است كه تمام قسمت هاي آن خواص دارويي دارد.

اين طبيب بزرگ ذكر كرده است كه گل انار خون ريزي را بند آورده و لثه را تقويت مي كند، پودر انار زخم هاي كهنه و مزمن را معالجه مي كند و پوست درخت انار را براي معالجه التهابات كبدي، سرفه و زخم به كار مي برده اند.

در كتاب مقدس يهوديان از ميوه انار به عنوان ماده اي كه باعث تقويت قواي جنسي مي شود ياد شده است همچنين اين كتاب ذكر شده است كه انار باعث وفور نعمت و خوش شانسي مي گردد.

يونانيان از انار به عنوان ضدكرم، كاهنده فشار خون و براي درمان ناراحتي هاي دستگاه گوارش به خصوص اسهال، ديابت، زخم هاي پوستي و آفت دهان استفاده مي كردند.

در هند و آسياي ميانه از انار براي درمان ديابت بهره مي گرفته اند، در طب سنتي چين از آب انار و همچنين پوست خشك شده ان به عنوان ضد كردم و همچنين براي درمان چاقي، خون ريزي، اسهال و بيماري هاي عفوني استفاده مي كرده اند، همچنين گل انار را براي درمان موهاي سفيد در جوانان بكار مي بردند، علاوه بر اين در هند و آسياي شرقي از گل انار براي كاهش ميزان استرس در افراد بهره مي جستند.

 

تحقيقات علمي درباره خواص درماني انار

تحقيقات علمي درباره خواص درماني انار

خواص انار در جلوگيري از بروز سرطان:

مطالعات مختلف بر روي حيوانات آزمايشگاهي نشان داده است كه پوست، دانه آب و گل انار از بروز سرطان در اين حيوانات جلوگيري مي كند انار با مهار اختلال چرخه سلولي از رشد سلول هاي سرطاني و متاستاز در بدن جلوگيري مي كند.

در مطالعه اي كه بر روي ۴۶ بيمار مبتلا به سرطان پروستات صورت گرفت، مشخص شد كه انار با داشتن ويژگي هاي آنتي اكسيداني، ضدالتهابي و با جلوگيري از تكثير سلول هاي سرطاني ميزان گسترش سرطان را در اين افراد كاهش مي دهد.

سرطان پروستات دومين عامل مرگ در ايالات متحده و كشورهاي غربي است، همچنين انار ميزان ابتلا به سرطان سينه، راست روده، ريه، پوست و نيز گسترش آن ها را در افراد مبتلا كاهش مي دهد، محققين نشان داده اند كه انار باعث القاء فعاليت آنزيم هاي سيتوكروم مي شود كه اين آنزيم ها نقش مهمي در اكسيداسيون داروها، آلوده كننده هاي محيطي، تركيبات شيميايي مواد غذايي و مواد سرطان زا دارند.

ميوه انار بر روي آنزيم هايي كه از رشد سلول هاي سرطاني جلوگيري مي كنند همانند كربنيك اتهيدراز و همچنين فعاليت آنزيم هايي كه ايجاد سرطان را در انسان تسهيل مي بخشند.

سرطان سينه شايع ترين سرطان در خانم ها و دومين عامل مرگ و مير زنان است، به همين دليل استفاده از مواد تغذيه اي كه ميزان اين سرطان را در آن ها كاهش دهد حائژ اهميت است.

در سرطاني كردن سلول هاي راست روده موش هاي آزمايشگاهي با استفاده از آزوكسي متان و به دنبال آن مصرف انار در اين حيوانات ميزان ايجاد سرطان از ۸۱ درصد به ۱/۸۸ درصد كاهش پيدا كرد التهاب نقش مهمي در بروز سرطان روده بزرگ دارد، اين ميوه بطور غير مستقيم با داشتن ويژگي هاي ضد التهابي هم از بروز اين نوع سرطان جلوگيري مي كند.

يكي از عوامل مهم در ايجاد سرطان پوست در معرض قرار گرفتن در برابر اشعه ماوراء بنفش خورشيد است، به همين دليل متخصصين خواص انار را  در كاهش ميزان اين اشعه بر روي پوست انسان بررسي كرده و نشان داده اند كه استعمال موضعي انار كه به صورت تجاري به شكل پماد، كرم و لوسيون وجود دارد ميزان ابتلا به سرطان پوست را كاهش مي دهد.

علاوه بر اين استفاده از انار باعث كاهش ميزان سرطان كبد مي شود اين سرطان سالانه باعث مرگ بيش از يك ميليون از انسان ها در سراسر جهان مي شود و بيشترين ميزان رخداد آن در كشورهايي در حال توسعه آسيا و آفريقا است، اما گرازشاتي مبني بر افزايش اين نوع سرطان در ژاپن، كشورهاي غرب اروپا و شمال آمريكا وجود دارد.

پيشنهاد ويژه: در صورتي كه علاقه مند به رشته طب سنتي هستيد مي توانيد در طرح معادل سازي  مدرك معادل شركت نماييد و مدرك طب سنتي دريافت نماييد

 

خواص انار در بروز بيماري هاي قلبي و فشار خون

خواص انار در جلوگيري از بروز بيماري هاي قلبي و فشار خون:

فشار خون يكي از مهم ترين علل سكته قلبي و بيماري تصلب شرائين است.

ميزان بروز بيماري هاي قلبي در افرادي كه فشار خون دارند ۵ برابر بيشتر از ساير انسان هاست، تركيبات آنتي اكسيداني موجود در انار و به خصوص پلي فئل ها با مهار آنزيم هايي كه در ايجاد فشار خون نقش دارند محققين گزارش كرده اند كه بعد از يك سال مصرف آب انار ميزان فشار خون تا ۲۱ درصد در بيماران كاهش مي يابد.

همچنين بالا بودن كلسترول خون در بروز بيماري هاي قلبي و تصلب شرائين نقش مهمي دارد

بيماري هاي تصلب شرائين باعث التهاب و آسيب هاي اكسيداتيو به ديواره عروق مي شود مطالعات بسياري بر روي خواص انار در كاهش ميزان بيماري هاي قلبي در حيوانات آزمايشگاهي و انسان صورت گرفته و در همه ان ها مصرف انار باعث كاهش ميزان كلسترول خون و افزايش آنزيم پاراااوكساناز سرم شده است همچنين محققين گرازش كرده اند كه عصاره انار تاثير مستقيمي بر روي مهار سنتز كلسترول و كاهش ميزان اكسيداسيون ليپيدها دارد.

خواص انار در پيشگيري و درمان ديابت

خواص انار در پيشگيري  و درمان ديابت:

ميزان ديابت در جهان به علت چاقي، بيماري هاي التهابي و قند خون در حال افزايش است.

بر طبق آمار سازمان بهداشت جهاني تعداد افراد مبتلا به اين بيماري در سال ۲۰۰۳، ۱۹۴ ميليون نفر بوده و پيش بيني شده است كه اين ميزان در سال ۲۰۲۵ به ۳۳۳ ميليون برسد.

بعد از بيماري هاي قبلي و سرطان، ديابت شايع ترين بيماري در جهان است يكي از راه هاي پيشگيري از بروز اين بيماري مصرف ميوه و سبزيجات است همچنان به دليل آنكه افزايش ميزان قند خون باعث از بين رفتن آنتي اكسيدان هاي موجود در بدن افراد مبتلا به ديابت مي شود، استفاده از آنتي اكسيدان هاي طبيعي در اين افراد ضروري است.

در مطالعات انجام گرفته، نشان داده شده است كه مصرف انار خطر بروز بيماري هاي قلبي و آسيب هاي اكسيداتيو كه زمينه بروز بسياري از بيماري هاست را در اين افراد كاهش داده  و علم رغم دارا بودن انواع قندها باعث افزايش ميزان قند خون در آن ها نمي شود.

برخي از محققين نشان داده اند كه گل، دانه و آب انار باعث كاهش ميزان قند خون مي شوند، مكانيسم كامل كاهش ميزان قند خون به هنگام مصرف انار ناشناخته باقي مانده است، اما پيشنهاد شده است كه مصرف گل و دانه انار باعث اتصال گيرنده گاما و توليد نيتريك اكسيد مي شود.

خواص انار روي بيماري هاي مفاصل

خواص انار روي بيماري هاي مفاصل: 

تورم مفاصل يكي از مهم ترين بيماري هاي استخوان است كه باعث تحليل و از بين رفتن مفاصل مي شود.

اين بيماري يك بيماري التهابي است كه در آن اينترلوكين و فاكتور نكروز كننده تومور آلفا نقش دارند همانطور كه در طب سنتي از انار براي درمان درد و التهاب مفاصل صورت گرفته است آنتي اكسيدان هاي موجود در انار با مهار اينترلوكين از گسترش اين بيماري جلوگيري مي كنند.

در آزمايشات انجام شده بر روي مدل هاي حيواني نشان داده شده كه عصاره انار با سركوب التهاب و جلوگيري از تخريب مفاصل براي درمان تورم مفاصل بسيار سودمند است.

خواص انار روي بيماري هاي دهان و دندان

خواص انار روي بيماري هاي دهان و دندان:

مهم ترين علت بيماري هاي دندان و لثه تشكيل پلاك هاي دنداني است.

پلاك دندان در نتيجه اتصال باكتري ها و ساير ميكروارگانيسم ها به دندان ايجاد مي شود بيش از ۳۰۰ نوع باكتري در تشكيل پلاك دندان نقش دارند.

پوسيدگي دندان يكي از رايج ترين بيماري هاي دنداني است كه عوامل معتددي از قبيل حساسيت ميزبان، فلور ميكروبي دهان، رژيم غذايي در آن نقش دارند

مطالعات نشان داده كه عصاره انار باعث كاهش علايم باليني بيماري هاي مزمن دندان و لثه مي شود.

خواص انار در تقويت قواي جنسي

خواص انار در تقويت قواي جنسي:

مصرف آب انار باعث افزايش ميزان توليد اسپرم و حركت آن ها و همچنين كاهش ميزان اسپرم هاي غير طبيعي در حيوانات آزمايشگاهي مي شود.

خواص مصرف انار در تقويت قواي جنسي در آقايان به علت وجود آنتي اكسيدان هاي آن است كه ميزان آسيب هاي اكسيداتيو را به حداقل مي رساند به همين دليل در درمان بيماري هاي خودايمن بهتر است از سيكلوسپورين ها به همراه انار استفاده شود تا ميزان اثرات اين دارو ها بر روي توليد اسپرم در آقايان به حداقل برسد.

خواص ضد ميكروبي انار

خواص ضد ميكروبي انار:

محققان مختلف خواص ضد باكتريايي انار را بر روي عوامل بيماري زاي انساني مورد بررسي قرار داده اند.

در طب سنتي از انار براي درمان عفونت هاي قسمت هاي فوقاني دستگاه تنفس، سرماخوردگي و آنفولانزا استفاده مي شده است، تحقيقات امروز اين خواص درماني انار را نشان داده است در حا حاضر آنفولانزا ويروسي يكي از مهم ترين علل مرگ و مير در جهان است و مشترك بودن برخي از سويه هاي آن بين انسان و حيوان ريشه كن كردن اين بيماري را بسيار مشكل كرده است به تنوع ژنومي بسيار گسترده ويروس آنفولانزا استفاده از داروهاي ضد ويروسي هم در درمان اين بيماري بسيار موثر هستند.

خواص انار در جلوگيري از چاقي

خواص انار در جلوگيري از چاقي:

بيش از يك ميليارد نفر در جهان داراي افزايش وزن هستند كه اين ميان ۴۳ ميليون نفر از آن ها كودكان بالاي ۵ سال تشكيل مي دهند و ۳۰۰ ميليون نفر داراي علايم باليني چاقي هستند.

سازمان بهداشت جهاني اين افزايش بي رويه چاقي در جهان را تحت عنوان اپيدمي جهاني چاقي ناميده است چاقي در كودكان احتمال ابتلا به بيماري هاي مزمني نظير ديابت مليتوس نوع دو و بيماري هاي قلبي را افزايش مي دهد.

افزايش وزن در بالغين نيز امكان ديابت، فشار خون، بيماري هاي قلبي، افزايش چربي خون و برخي از سرطان ها، كمر درد، تورم مفاصل و عقيمي را بالا مي برد.

در واقع علت چاقي نامشخص است و عوامل متعددي مانند تغذيه، ژنتيك، آب و هوا و محيط در رخداد آن نقش دارند، استفاده از داروهاي رايج ضد چاقي و چربي سوز نظير اورليستات، سايبوتراكين، رادفاكسين و اولئويل استرون با عوارض جانبي همراه است كه از اين موارد مي توان به افزايش فشار خون، خشكي دهان، يبوست و سردرد اشاره كرد.

به همين دليل متخصصين تغذيه مصرف سبزيجات و ميوه ها را براي كاهش وزن توصيه مي كنند كه يكي از اين موارد مصرف انار است.

انار با كاهش فعاليت آنزيم ليپاز پانكراس و اشتها باعث كاهش وزن مي شود هر چند در مطالعات زيادي خواص مصرف انار در حيوانات آزمايشگاهي چاق بررسي شده، ولي اين تحقيقات بر روي انسان بسيار كم صورت گرفته است، در يكي از اين آزمايشات محققين خواص مصرف روزانه ۱۴۲۰ ميلي گرم از انار باعث كاهش معني دار وزن در اين افراد مي شود.

برخي از مطالعات نشان داده اند كه آب انار و عصاره گل انار آن همانند انگور، زنجبيل، چاي سبز و گياه شيرين بيان با كاهش ميزان كلسترول خون احتمال بيماري هاي قلبي، به خصوص سكته قلبي و تصلب شرائين را در انسان هاي چاق داراي چربي خون و حيوانات آزمايشگاهي مبتلا به ديابت بسيار كاهش مي دهد، اما هنوز مكانيسم و علت اصلي اين خواص انار مشخص نشده است.

 

 

خواص انار در جلوگيري از بيماري هاي عصبي و آلزايمر

خواص انار در جلوگيري از بيماري هاي عصبي و آلزايمر:

آلزايمر يكي از شايع ترين بيماري هاي عصبي بوده و تقريبا ۱۰ درصد از افراد بالاي ۶۵ سال به اين بيماري مبتلا هستند.

هيچ راهكاري براي جلوگيري از بروز اين بيماري وجود ندارد، ولي مطالعات نشان داده اند كه برخي از مواد غذايي ميزان بروز اين بيماري را در افراد ممكن است كاهش يا افزايش دهند براي مثال افزايش مصرف مواد غذايي پرچرب يا مواد قندي خطر بيماري را افزايش مي دهند.

انار بر روي بيماري سكته مغزي ناشي از خفگي در نوزادان نيز خواص مي گذارد اين بيماري يكي از مهمترين علت مرگ و مير در نوزادان بسيار لاغر است كه به دليل آسيب هاي  اكسيداتيو و افزايش ميزان اكسيژن فعال در بدن آن ها ايجاد مي شود.

مطالعات بر روي حيوانات آزمايشگاهي نشان داده است كه مصرف انار باعث كاهش ميزان آسيب هاي اكسيداتيو و به تبع آن پيشگيري از بيماري مي شود مكانيسم خواص انار در پيشگيري از اين بيماري ناشناخته باقي مانده است.

خواص انار روي دستگاه گوارش

خواص انار روي دستگاه گوارش:

خواص انار بر روي كاهش ميزان اسهال در موش هاي آزمايشگاهي مورد بررسي قرار گرفته و نشان داده شده كه انار در مقايسه با مصرف دارو هاي ضد اسهال مانند لوپراميد باعث كاهش بسيار بيشتر علام اين بيماري مي شود نتايج اين آزمايشات نشان داده كه انار با كاهش ميزان حركات روده كوچك و ميزان استيل كولين باعث كاهش ميزان اسهال مي گردد.

خواص انار در محافظت از پوست در برابر اشعه ماوراء بنفش

خواص انار در محافظت از پوست در برابر اشعه ماوراء بنفش:

اشعه ماوراء بنفش نور خورشيد يكي از مهمترين عوامل محيطي ايجاد خارش، آفتاب سوختگي، تضعيف سيستم ايمني پوست و ايجاد بيماري هاي عفوني، تورم، افزايش ميزان رنگدانه و لكه، چروكيدگي و ايجاد سرطان پوست است. اشعه ماوراء بنفش با آسيب به DNA و پروتئين هاي پوست باعث ايجاد سرطان در اين اندام مي شود

به همين دليل براي جلوگيري از عوارض اين اشعه بايد پوست با استفاده از لوسيون ها و كرم هاي حاوي آنتي اكسيدان مورد حفاظت قرار گيرد در سال هاي اخير استفاده از منابع آنتي اكسيداني طبيعي مثل ميوه ها و سبزيجات مورد توجه قرار گرفته شده است

به هنگام مصرف انار در موش هاي آزمايشگاهي كه تحت تاثير اشعه ماوراء بنفش قرار گرفته اند، ميزان بروز سرطان پوست در آن ها بسيار كاهش مي يابد.

در بررسي هايي كه بر روي موش هاي آزمايشگاهي صورت گرفته نشان داده شده كه پيري باعث كاهش ميزان ضخامت، كلاژن و رطوبت پوست مي شود، مصرف انار ميزان اين اثرات را در طي افزايش سن كاهش مي دهد همچنين آب انار باعث ضخامت اپيدرم مي شود.

اهميت انار در قرآن كريم

خواص انار از نظر قرآن كريم

نام انار در قران كريم ۳ بار در سوره هاي مباركه انعام و الرحمت آمده است، كه از ديدگاه مفسرين هدف از اشاره به اين ميوه در آيات ۹۹و ۱۴۱ سوره انعام توجه به خواص تغذيه اي آن بوده است.

 

انار در احاديت و روايات

پيامبر اكرم (ص) در مورد خواص درماني انار مي فرمايد:

 • انار مهمتر همه ميو هاست و هر كس يك دانه انار بخورد، چهل پگاه خويش را به خشم مي آورد.
 • هر كس اناري را كامل بخورد، خداوند قلب او را چهل شب نوراني مي دارد.
 • انار بخوريد، زيرا هيچ دانه اي از آن در معده جاي نمي گيرد، مگر اين كه چهل روز، قلب را نوراني مي سازد و شيطان را برون مي سازد.
 • انار را پيه آن بخوريد، چرا كه شستشو دهنده معده است.

احاديث و رواياتي كه از امام علي(ع) در مورد خواص انار وجود دارد در زير بيان شده است:

 • در هر دانه انار، چون در معده جاي مي گيرد، حياتي براي قلب و فروغي براي نفس است و شيطاني را كه وسواس نام دارد، چهل شب زمينگير مي كند

به نقل از محمد بن خالد برقي، يكي از شيعيان در حديثي كه سندش به معصوم رساند: از صعصعه بن صوحان نقل شده است كه وي هنگامي كه امير مومنان (ع) در حال شام خوردن بود، بر ايشان وارد شد

امام فرمود: اي صعصعه پيش آي و بخور

صعصعه مي گويد: شام خورده ام

در اين هنگام نيمي از يك انار نزد امام بود تكه از آن را شكست و به دستم داد و فرمود: آن را با پيه اش بخور، چرا كه زردشدگي دندان و بوي بد دهان را مي برد و انسان را پاك مي نمايد.

 

امام صادق (ع) مي فرمايد:

 • ميوه صد و بيست گونه است و مهمتر همه آن ها انار است.
 • چهار چيز طبع را اعتدال مي بخشد: انار سوراني، خرماي نارس پخته شده، بنفشه و كاسني.
 • هر كس در هنگام خفتن يك انار بخورد، تا صبح جانش در امان است.
 • برشما باد انار؛ چرا كه هيچ گرسته اي آن را نمي خورد، مگر اينكه وي را بسنده است و هيچ سيري آن را نميخورد، مگر اينكه غذا را بر وي گوارا مي سازد.
 • هركس انار بخورد، انار شيطان وسوسه را از او دور مي سازد.
 • هر كس يك دانه از انار بخورد، آن يك دانه شيطان وسوسه را تا چهل روز بيمار مي سازد.

 

به نقل از زيد شحام: نزد امام صادق بودم كه حجامتگري را طلبيد پس به او گفت: ابزار حجامت خود را بشوي و بياويز و آن گاه انار طلبيد و خورد

وي حجامت را نيز به پايان برد، اناري ديگر طلبيد و خورد و فرمود: اين كار تلخه را فرو نشاند.

به نقل از يزيد بن عبدالملك نوفلي: بر امام صادق وارد شدم، در حالي كه اناري در دست داشت فرمود:

اي معتب: يك انار هم به اين مرد بده؛ چرا كه در خوردن هيچ چيز، كسي با من شريك نشده كه برايم ناخوشايند تر از شريك شدن در خوردن انار باشد.

به نقل از وليد بن صبيح: امام صادق از انار شيرين ياد كرد و فرمود ترش و شيرين در شكم سازگارتر است.

به نقل از عمر و بن ابراهيم: خوردن انار شيرين، توانايي جنسي مرد را افزون مي كند و فرزند را نكو مي سازد.

آيا مي دانيد كه ميتوانيد در طرح معادل سازي ايرانيان شركت نماييد و از در سطوح دپيلم، كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري مدرك معادل دريافت نماييد؟


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۳ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۳۱:۳۸ توسط:آقاي اد موضوع:

مدرك معادل به چه كساني داده ميشود

مدرك معادل به چه كساني داده ميشود

با مطالعه مقاله “مدرك معادل به چه كساني داده ميشود” به پاسخ اين سوال امروز خواهيد رسيد.

طرح معادل سازي مدرك معادل براي چه قشري از جامعه را در بر ميگيرد؟

 

طرح معادل سازي مدرك معادل براي چه قشري از جامعه را در بر ميگيرد؟

 

افراد داراي سابقه كاري

اين افراد بيشتر قشر كارمندان، كارگران و معلمان را بيشتر در بر ميگيرد و اين افراد با ارائه سوابق بيمه خود با توجه به اصول و ساختار داخلي موسسه ساماندهي طرح تعيين سطح و معادل سازي ايرانيان شركت نمايد و به يكي از درجات مدرك معادل ديپلم تا دكتري نائل گردند.

 

افرادي كه دوره آموزشي را گذرانده اند

اين افراد نيز با ارائه گواهينامه پايان دوره خود و تاييد صحت گزراندن دوره توسط كارشناس تعيين سطح ايرانيان مي توانند در طرح مدرك معادل شركت نمايند و سوابق آموزشي خود را به مدرك معتبر معادل تبديل نمايند و از مزاياي آن بهره مند گردند.

 

كساني كه داراي مهارت فني خواصي در حوزه اي هستند و به صورت تجربي حرفه اي را گزرانده اند

مي توان گفت مدرك معادل مخصوص اين افراد طرح ريزي شده است و اين افراد با ارائه گواهي هاي تجربي و يا يك استشاد محلي كه تاييد نمايد اين فرد در اين رشته طبق سال هاي مذكور فعاليت نموده است مي تواند اين فرد نيز در اين طرح مدرك معادل شركت نمايد.

 

افرادي كه فارغ التحصيل شده اند

افرادي كه فارغ التحصيل شده اند نيز مي توانند در اين طرح شركت نمايند و سوابق آموزشي، علمي، پژوهشي خود را جهت تكميل رزومه شان استفاده نمايند.

 

ورزشكاران و مربيان ورزشي

افرادي كه در اين رسته فعاليت مي نمايند با توجه به اين كه اكثرا از روي تجربه و نه تحصيلات آكادميك به اين رشته هاي ورزشي گرايش پيدا ميكنند و در طول سال ها فعاليت مي نمايند مي توانند در صورت تاييد سوابق خود توسط كارشناس در اين طرح شركت نمايند.

 

سن مورد نياز جهت دريافت مدرك معادل

سن و جنسيت مورد نياز جهت دريافت مدرك معادل

مدرك معادل به افرادي تعلق مي گيرد كه حداقل سنشان به دريافت مدرك ديپلم مي رسد.

و از لحاظ جنسيت هيچ تفاوتي ندارند و هم خانم ها مي توانند مدرك معادل دريافت نمايند و هم آقايان


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۰۲:۱۱:۳۱ توسط:آقاي اد موضوع:

آيا دارندگان مدرك معادل حق شركت دركنكور رادارند؟

آيا دارندگان مدرك معادل حق شركت دركنكور رادارند؟

يكي از متداول ترين سوالاتي كه در مورد طرح معادل سازي و مدرك معادل از ما مي شود اين هست كه آيا دارندگان مدرك معادل حق شركت دركنكور رادارند؟

امروز سعي داريم تا شمارو بيشتر با طرح معادل سازي آشنا كنيم و به سوالتان پاسخ دهيم.

تفاوت اصلي مدرك معادل با مدرك دانشگاهي و تحصيلي در چيست؟

مدرك دانشگاهي از روي آموزش براي شما صادر مي شود و مدرك معادل از روي سابقه و مدرك معادل به هيچ وجه نميتواند جايگزين مدارك دانشگاهي گردد و با آن بتوان در كنكور شركت كرد و ادامه تحصيل داد.

 

حال چرا بايد ما در طرح معادل سازي شركت بكنيم و مدرك معادل دريافت كنيم؟

همانطور كه در صفحه كاربرد گواهينامه هم كامل توضيح داده شده است جهت بهره مندي از اين مزايا مي باشد.

 

طبق كنوانسيون به رسميت شناختن تحصيلات غير رسمي يونسكو

كليه افراديكه داراي مهارتهاي رسمي گوناگون ميباشند ولي از داشتن مدركي معتبر بي بهره اند ميتوانند با سيستم جهاني معادل سازي يا همسطح سازي از يك مدرك غير اكادميك در يكي از مقاطع ديپلم، كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري در رشته اي كه در آن تبحر كافي دارند نايل شوند.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۳۴:۴۷ توسط:آقاي اد موضوع: